Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Historia Katedry Mechaniki Budowli

Jednostka organizacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej jaką jest Katedra Mechaniki Budowli powstała z chwilą powołania Uczelni (Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie) i Wydziału Budownictwa.

W pierwszym okresie - do 1974 r. miała nazwę Zespół Mechaniki Budowli, a następnie w okresie od 1974 r. do 1991 r. - Zakład Mechaniki Budowli.
Od roku 1991 r. jednostka ta nosi nazwę Katedra Mechaniki Budowli.

Organizatorem i wieloletnim kierownikiem jednostki, był profesor Jan Filipkowski.
W okresie pełnienia przez prof. dr inż. J. Filipkowskiego funkcji rektora Uczelni (w kadencji 1979 -1981) obowiązki kierownika pełnił dr inż. Józef Falkowski.
Natomiast w okresie pracy J.Filipkowskiego na Uniwersytecie Dar es Salaam w Tanzanii (1987-1989), obowiązki kierownika Zakładu Mechaniki Budowli pełniła dr inż. Joanna Jacoszek.
W latach 1996-1998 pełniącym obowiązki kierownika Katedry Mechaniki Budowli był prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz, który od 1998 do 2020 r. był kierownikiem Katedry.
Od 01.10.2020 r. kierownikiem Katedry jest dr inż. Marek Nowakowski.

Działalność Katedry

Działalność dydaktyczna Katedry była i jest związana przede wszystkim z przedmiotami dotyczącymi teorii konstrukcji wykładanymi studentom Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechanika i dynamika budowli, teoria sprężystości i plastyczności, teoria płyt i powłok, nośność graniczna, metody komputerowe z wyraźnym podkreśleniem metody elementów skończonych oraz komputerowe wspomaganie projektowania).

Działalność badawcza skupia się wokół teoretycznych oraz praktycznych, inżynierskich zagadnień. Na podkreślenie zasługują zagadnienia, które dawnej wchodziły w skład problemów objętych grantami przyznawanymi przez Ministerstwo i dawny Komitet Badań Naukowych. Do tych zagadnień należały: badania rozkładów naprężeń w złączach rurociągów, dynamika podłoża gruntowego, badania reologiczne materiałów tekstylnych stosowanych w przekryciach powłokowych, zagadnienia falowe i dynamika fundamentów blokowych, odpowiedź dynamiczna konstrukcji sprężysto-lepko-plastycznych na działanie nagłych obciążeń, optymalne projektowanie dynamicznie obciążonych fundamentów blokowych z uwzględnieniem przestrzennej interakcji fundament-inercyjne podłoże w ujęciu metody elementów brzegowych oraz badania laboratoryjne pełzania i relaksacji naprężeń w geowłóknach oraz weryfikacja modelu reologicznego geowłókien.
Wśród innych rozwiązywanych zagadnień, które miały związek z pracami kwalifikacyjnymi na uwagę zasługują metody analizy konstrukcji wiszących i zagadnienia interakcji konstrukcja - podłoże gruntowe.

Wśród osiągnięć pracowników Katedry należy podkreślić, że dwie osoby uzyskały tytuł profesora - Jan Filipkowski, Zbigniew Sienkiewicz, pięć stopień doktora habilitowanego - Szymon Pałkowski, Józef Falkowski, Zbigniew Sienkiewicz, Krzysztof Cichocki, Mirosław Wesołowski, a dziewięć uzyskało stopień doktora nauk technicznych - Szymon Pałkowski, Józef Falkowski, Zdzisław Ceynowa, Zbigniew Sienkiewicz, Krzysztof Cichocki - promotor Jan Filipkowski; Marek Nowakowski, Mariusz Ruchwa, Robert Adamczyk - promotor Zbigniew Sienkiewicz; Adam Zagubień - promotor Paweł Kłosowski, Politechnika Gdańska.

Oprócz działalności pracowników Katedry w obszarze teorii konstrukcji, należy zwrócić uwagę również na dokonania związane z praktyką projektową i wykonawczą konstrukcji inżynierskich. Pracownicy dawni i obecni legitymują się projektami zrealizowanych unikatowych konstrukcji inżynierskich. Należy tu wymienić między innymi takie konstrukcje jak: przekrycie amfiteatru w Koszalinie, przekrycie sztucznego lodowiska w Bydgoszczy, przekrycie strukturalne budynku Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Gryfinie oraz szereg innych oryginalnych konstrukcji inżynierskich występujących w budynkach przemysłowych i sakralnych.

w Katedrze pracowali, pracują ...

W Katedrze pracowały następujące osoby:

Obecnie w Katedrze Mechaniki Budowli pracują (w kolejności zatrudnienia w Katedrze):