Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Historia Katedry Mechaniki Budowli

Jednostka organizacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej jaką jest Katedra Mechaniki Budowli powstała z chwilą powołania Uczelni (Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie) i Wydziału Budownictwa.

W pierwszym okresie - do 1974 r. miała nazwę Zespół Mechaniki Budowli, a następnie w okresie od 1974 r. do 1991 r. - Zakład Mechaniki Budowli.
Od roku 1991 r. jednostka ta nosi nazwę Katedra Mechaniki Budowli.

Organizatorem i wieloletnim kierownikiem jednostki, był docent, a od 1978 r. profesor Jan Filipkowski. W okresie pełnienia przez prof. dr inż. J. Filipkowskiego funkcji rektora Uczelni (w kadencji 1979 -1981) obowiązki kierownika pełnił dr inż. Józef Falkowski. Natomiast w okresie pracy J.Filipkowskiego na Uniwersytecie Dar es Salaam w Tanzanii (1987-1989), obowiązki kierownika Zakładu Mechaniki Budowli pełniła dr inż. Joanna Jacoszek. W latach 1996-1998 pełniącym obowiązki kierownika Katedry Mechaniki Budowli był prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz, który od 1998 jest kierownikiem Katedry.

Działalność Katedry

Działalność dydaktyczna Katedry była i jest związana przede wszystkim z przedmiotami dotyczącymi teorii konstrukcji wykładanymi studentom Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechanika i dynamika budowli, teoria sprężystości i plastyczności, teoria płyt i powłok, nośność graniczna, metody komputerowe z wyraźnym podkreśleniem metody elementów skończonych oraz komputerowe wspomaganie projektowania).

Działalność badawcza skupia się wokół teoretycznych oraz praktycznych, inżynierskich zagadnień. Na podkreślenie zasługują zagadnienia, które dawnej wchodziły w skład problemów objętych grantami przyznawanymi przez Ministerstwo i dawny Komitet Badań Naukowych. Do tych zagadnień należały: badania rozkładów naprężeń w złączach rurociągów, dynamika podłoża gruntowego, badania reologiczne materiałów tekstylnych stosowanych w przekryciach powłokowych, zagadnienia falowe i dynamika fundamentów blokowych, odpowiedź dynamiczna konstrukcji sprężysto-lepko-plastycznych na działanie nagłych obciążeń, optymalne projektowanie dynamicznie obciążonych fundamentów blokowych z uwzględnieniem przestrzennej interakcji fundament-inercyjne podłoże w ujęciu metody elementów brzegowych oraz badania laboratoryjne pełzania i relaksacji naprężeń w geowłóknach oraz weryfikacja modelu reologicznego geowłókien.
Wśród innych rozwiązywanych zagadnień, które miały związek z pracami kwalifikacyjnymi na uwagę zasługują metody analizy konstrukcji wiszących i zagadnienia interakcji konstrukcja - podłoże gruntowe.

Wśród osiągnięć pracowników Katedry należy podkreślić, że dwie osoby uzyskały tytuł profesora - Jan Filipkowski, Zbigniew Sienkiewicz, pięć stopień doktora habilitowanego - Szymon Pałkowski, Józef Falkowski, Zbigniew Sienkiewicz, Krzysztof Cichocki, Mirosław Wesołowski, a dziewięć uzyskało stopień doktora nauk technicznych - Szymon Pałkowski, Józef Falkowski, Zdzisław Ceynowa, Zbigniew Sienkiewicz, Krzysztof Cichocki - promotor Jan Filipkowski; Marek Nowakowski, Mariusz Ruchwa, Robert Adamczyk - promotor Zbigniew Sienkiewicz; Adam Zagubień - promotor Paweł Kłosowski, Politechnika Gdańska.

Oprócz działalności pracowników Katedry w obszarze teorii konstrukcji, należy zwrócić uwagę również na dokonania związane z praktyką projektową i wykonawczą konstrukcji inżynierskich. Pracownicy dawni i obecni legitymują się projektami zrealizowanych unikatowych konstrukcji inżynierskich. Należy tu wymienić między innymi takie konstrukcje jak: przekrycie amfiteatru w Koszalinie, przekrycie sztucznego lodowiska w Bydgoszczy, przekrycie strukturalne budynku Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Gryfinie oraz szereg innych oryginalnych konstrukcji inżynierskich występujących w budynkach przemysłowych i sakralnych.

w Katedrze pracowali, pracują ...

W Katedrze pracowały następujące osoby:

Obecnie w Katedrze Mechaniki Budowli pracują (w kolejności zatrudnienia w Katedrze):